toyota land cruiser 80

4,2td, 24v.
prodám. tel 602/629153

www.offroad-atv.cz